+36 30 014-6375    info@proshooting.hu
Etele vadászbolt Budapest
1119 Budapest Etele út. 65

ÁSZF

Általános SZERZŐDÉSI Feltételek 

 

 

Üdvözöljük a www.proshooting.hu weboldalon! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Proshooting Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Proshooting Kft.; székhely: 2821 Gyermely, Szomori út 5. cégjegyzékszám: 11-09-014634; adószám: 14548394-2-11; központi e-mail cím: info@proshooting.hu; telefonszám: +36 30 9924 765), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és a Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.proshooting.hu weboldalon található webáruházon (a továbbiakban: Weboldal, illetve Webáruház) keresztül történik.

 

A Webáruházban történő vásárlást elsősorban:

-           az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.);

-           az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

-           a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet;

-           a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.);

-           a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetve

-           a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

szabályozza.

 

A Webáruház üzemeltetője a Proshooting Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

 

A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

 

A Vásárló a Webáruház oldalainak böngészésével, a regisztrációval, illetve a megrendelés rögzítésével elfogadja a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató az ÁSZF jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a Vásárlókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Szolgáltató saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az ÁSZF-et, a változtatásokat pedig valamennyi Vásárló köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Szolgáltató szolgáltatásának használata az ÁSZF módosításának elfogadását is jelenti.

 

I.          ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

1.         A Webáruházban értékesített valamennyi termék esetében a webáruház üzemeltetője a Proshooting Kft minősül eladónak.

 

2.         A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen ÁSZF-et, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el. Egyes termékek csak is     kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek valamint érvényes lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezőkvehetik igánybe személyes vásárlás keretein belül.

 

3.         Az Vásárló személyesen, a vevőszolgálaton is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit, az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közti szerződésnek, és jelen ÁSZF sem vonatkozik rá. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendeléseket. A megrendeléssel létrejövő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kinyomtatásra, iktatásra nem kerül.

 

II.         ADATVÉDELEM

 

1.         Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a Vásárlók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon.

 

2.         A Vásárló személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik. A Szolgáltató a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

3.         A Vásárló az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott módon kezelhesse. A Webáruházban adatkezelést a Szolgáltató végez. A Szolgáltató adatkezelésének célja: reklám, számlázási adatok,vásárlásra ösztönzés. Az adatkezelés jogalapja az Atv. 5.§-a. A Vásárló a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az ilyen célú adatkezelést.

 

4.         A Szolgáltató a Vásárlókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A Webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A Vásárlók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A Webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A Webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják.

 

5.         A Szolgáltató a Vásárló adatait elsősorban a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az általa tárolt és őrzött adatokat az Adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján, kivéve a szállítás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok átadását a szállítást teljesítő cég részére. A szállító cég a kapott adatokat az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.

 

6.         A Vásárló tudomásul veszi, hogy az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra rendkívüli esetekben sor kerülhet, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a Szolgáltató külön megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az oldal látogatója és a termékek Vásárlója tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 

7.         A Szolgáltató kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz.

 

8.         A Vásárló által megadott, és a Webáruház rendszerében regisztrált adatok a Vásárló kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

 

9.         Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

10.      Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából –beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is-, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

 

11.      A Szolgáltató az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési, tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol. A Szolgáltatót az adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli.

 

12.      A Vásárló adatainak törlése bármely, jelen ÁSZF-ben feltüntetett vevőszolgálati elérhetőségen kérhető. Ilyen esetben a Szolgáltató lehetőségeihez mérten haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül intézkedik az adatok törléséről.

 

13.  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a.)      a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b.)      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c.)      a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül az Adatvédelmi törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 

14.      Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

 

15.      Az internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a Vásárlót terhelik.

 

16.      A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Vásárló valótlan adatokkal rendel, a Vásárló fiókját bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

 

17.      A felhasználók IP címét rögzítjük, amelyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, illetve a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, amely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

18.      A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 

III.        REGISZTRÁCIÓ

 

1.         A Webáruházban megrendelés csak regisztrációt követően adható le.

 

2.         A Webáruházban történő regisztráció ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

3.         A Vásárló a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

 

4.         A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az a Szolgáltatónak nem felróható okból harmadik személyek részére hozzáférhetővé válik.

 

IV.       FELELŐSSÉG

 

1.         A Vásárlónak tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az oldal korlátlan rendelkezésre állásáért. A Szolgáltató az általa küldött rendszer üzenetek, értesítések esetleges spam mappába érkezése esetén sem vonható felelősségre, az információt ez esetben is kézbesítettnek tekintik a Felek.

 

2.         A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan, de minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül eljuttassa a Vásárlóhoz.

 

3.         A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azon weboldalak tartalmáért, amelyeket linkeken keresztül a Weboldalról el lehet érni. A Weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

4.         A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-           Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

-           Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

-           Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

-           Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

-           Bármely szoftver nem megfelelő működése.

-           Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

 

5.         A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt a Vásárlónál következett be.

 

6.         A Szolgáltató nem felelős semmilyen vélt vagy valós jövedelem vagy haszon kieséséért, amely a Webáruházban történt vásárlás bármilyen okból történő meghiúsulása miatt következik be.

 

7.         A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Vásárló a személyes adatait harmadik személy számára gondatlanságból, szándékoltan esetleg bűncselekmény érintettjeként harmadik fél számára átadja, illetve használatukat lehetővé teszi.

 

8.         A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

 

9.         A Szolgáltató bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Weboldalon történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

 

10.      A Szolgáltató bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a Weboldalt külön értesítési kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.

 

11.      Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással!

 

V.        TERMÉKINFORMÁCIÓ

 

1.         A Vásárló a Webáruházban megvásárolható áruk, termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról tudhatja meg. A weboldalon található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, az adott termékekre vonatkozóan nem minden esetben tartalmaznak teljes körű információt. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A hivatalos és részletesebb termékleírásokért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára vagy kérjen tőlük részletesebb információkat! A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a gyártó, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

 

2.         A Webáruházban szereplő termékfotók esetenként illusztrációk, a termékek a valóságban eltérhetnek a fotón ábrázoltaktól. Kérjük, hogy körültekintően járjanak el!

 

3.         Az áruk használatára vonatkozó utasításokat, továbbá az áru részletes tulajdonságait a megvásárolt áruhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza. A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben a Vásárló véletlenül mégsem kapná meg a használati útmutatót a termékkel együtt, és ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt jelzi az vevőszolgálat felé, a Szolgáltató azt mielőbb pótolja.

 

4.         A Szolgáltató fenntartja a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére, illetve a termékek anyagának vagy alkatrészeinek megváltoztatására.

 

5.         A vételár mindig az adott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a forgalmi adót is. A feltüntetett árak forintban értendők. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Szolgáltató ajánlati kötöttsége nem áll be. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás, a beszerelés és a beüzemelés költségét, ugyanakkor magában foglalja a csomagolás költségeit.

 

6.         A Webáruházban szereplő árak visszavonásig érvényesek és tájékoztató jellegűek. A Webáruházban szereplő árakkal kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve nyilvánvaló tévedés miatti változtatásra vagy egyéb módosításra. A Szolgáltatónak jogában áll az árait módosítani, különös tekintettel az ÁFA mértékének változása, árfolyam- vagy bármely jogszabályváltozás esetén, mely hatáskörén kívül esik. A Szolgáltató az árak megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ennek következtében a termékek ára, illetve a szállítási költségek módosítása a már megrendelt termékekre nem vonatkozik, azok áránál a megrendeléskori honlapon szereplő ár az irányadó.

 

7.         Amennyiben az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre - különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre -, a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

VI.       MEGRENDELÉS

 

1.         A Szolgáltató megrendelést kizárólag a Webáruházban tud leadni.

 

2.         A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, majd a „Megrendelés-vásárlás” gombra kattintást követően tud leadni. A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése – elküldés nélkül – nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

 

3.         A Webáruházban leadott megrendeléssel a Vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen ÁSZF-et, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

 

4.         A Webáruházban történő megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vásárló a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

5.         Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló a megrendelését a Webáruházon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz.

 

6.         A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően – azzal, hogy az ünnepnapok és munkaszüneti napok a határidőbe nem számítanak bele – legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján visszaigazolja a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának várható időpontjáról. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló automatikusan mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

7.         A megrendelés bármilyen módosítására irányuló igény esetén a Vásárló a Szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat, a Szolgáltató web-rendelésekre fenntartott e-mail címén: info@proshooting.hu

 

8.         Nem minősül a megrendelés megerősítésének a Szolgáltató olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról, vagy hibás árfeltüntetésről értesíti. A kiválasztott termék készlet hiánya esetén a Szolgáltató értesíti a Vásárlót a szállítás várható időszakáról, amelyet a Vásárló visszaigazolással 2 (kettő) munkanapon belül vagy elutasít (eláll a vételi szándékától), vagy elfogad (megerősíti vételi szándékát). A Vásárló részéről a visszaigazolás elmulasztása a vételi szándéka megerősítésének minősül.

 

VII.      A szerződés megkötése, létrejötte

 

1.         Amíg a Szolgáltató a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolását nem küldte meg, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a Vásárló megrendelését a jelen ÁSZF szerint megerősítette.

 

2.         A megkötött szerződés írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

 

VIII.    SZÁLLÍTÁS

 

1.         A Vásárló kétféle módon veheti át az árut: személyesen, vagy futárpostai kézbesítés útján.

 

2.         A személyes átvétel a Szolgáltató vevőszolgálatán történik. Az átvétel lehetséges időpontjáról telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót.

 

3.         Futárpostán keresztül történő kézbesítésre csak Magyarország területén belül van lehetőség. A megrendelt terméket a Szolgáltató munkatársai munkanapokon 8 és 17 óra között szállítják ki. Az előzetes telefonos egyeztetést a Szolgáltató munkatársai végzik el.

 

4.         A szállítás pontos időpontjáról való telefonos értesítési igényt előre kell jelezni a Szolgáltató munkatársainak, ellenkező esetben a futár nem köteles értesíteni a pontos érkezésről a Vásárlót. Abban az esetben, ha a Vásárló nem ad meg minden olyan adatot, ami a szállítás pontos teljesítéséhez szükséges, és a futár a megadott címen a címzettet nem találja az előre egyeztetett időpontban, a kiszállítás elmaradásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

5.         A szállítási határidő 3-5 munkanap. Előre utalás esetén a vételárnak a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követő 3-5 munkanapon belül kerül sor a kiszállításra. Amennyiben a várható szállítási időpont meghaladja az 5 (öt) munkanapot, a Szolgáltató a termék megrendelésének beérkezése után telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a késedelemről, és annak várható mértékéről.  Amennyiben a rendelés munkaszüneti napon vagy ünnepnapon történik, annak feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. Amennyiben a szállítási nap munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, a szállítás teljesítése a következő munkanapon lesz esedékes. December 20. és január 1. közötti napokon a kiszállítás szünetel. Ebben az időszakban leadott rendeléseket a következő év januárjának első munkanapján kezdjük feldolgozni. Ha a későbbi szállítási határidő nem felel meg a Vásárlónak, a megrendelését módosíthatja, vagy visszavonhatja.

 

6.         A kiszállítás aktuális díjai a weboldalon találhatók meg. Amennyiben a megrendelés kiszállítását csak több részletben tudja a Szolgáltató teljesíteni, az ebből eredő többlet futárköltséget a Szolgáltató átvállalja.

 

7.         Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási költségek szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a további rendelések leadásakor jelzi, hogy van folyamatban lévő korábbi rendelése, a Szolgáltató visszajelzése alapján van lehetőség arra, hogy a Szolgáltató összevonja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát, szállítási díját nem érinti.

 

8.         A Vásárló a futártól történő átvételkor ellenőrizni köteles a csomag sértetlenségét. Tájékoztatjuk, hogy a termékeket a szolgáltató csomagolva – a számlával együtt – kézbesítteti. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!.

 

9.         A kézbesítés a vételár megfizetése (ha van, akkor az utánvét kifizetése) és az átvételi elismervény aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem jogosult a termékekre, nem ellenőrizheti a csomag tartalmát. A kiszállított termék csomagolásának látható sérülése esetén a Vásárló kérheti a futárt a csomag kibontására és tartalmának tételes átadására, ebben az esetben nem köteles a hiányos vagy sérült tartalmú küldeményt átvenni.

 

10.      A Vásárló a csomag sértetlensége esetén nem kérheti a futártól a csomag bontását és tartalmának tételes átadását.

 

IX.       FIZETÉS

 

1.         A MEGRENDELÉS gombra történő kattintással a Vásárló a szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés Szolgáltató általi megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

2.         A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során választhatja ki.

 

3.         A Vásárló több fizetési mód közül választhat:

 

a)        Ha a megrendeléskor az Ügyfél a „személyes átvétel üzletünkben” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül választhat:

·         készpénzben az áru átadásakor;


b)        Ha a megrendeléskor az Ügyfél a „futárszolgálat” opciót választotta, akkor az alábbi fizetési feltételek közül választhat:

·         utánvét-fizetéssel a futárnak;

·         előre utalással (Az átutaláskor az Ügyfél köteles a rendelési azonosítót minden esetben beírni a megjegyzés rovatba! A megrendelt termékek kiszállításáról az átutalt összegnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése után gondoskodik.);


 

4.         A megrendelt termék vételárának, valamint a kiszállítás, és az esetleges utánvét díjának teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdona marad.

 

X.        A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

 

1.         A Vásárló 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv alapján.

 

2.         A Vásárló a szerződés megkötésének napja (VII. fejezet), és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, Több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától; ha pedig a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kezdődik az elállási határidő.

 

3.         A Vásárló az elállási jogot a Webáruház kapcsolat elérhetőségein gyakorolhatja, elektronikus vagy postai úton, az elállási nyilatkozatminta használatával, amely megtalálható a jelen ÁSZF végén. Amennyiben a Vásárló az elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére. Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Szolgáltató részére igazoltan elküldi.

 

4.         A termék átvételének napját a Vásárló a termékhez mellékelt számlán szereplő dátummal tudja igazolni vagy a szállító cégtől kérni kell egy elismervény másolatot a szállítás igazolásáról.

 

5.         A Vásárló – elállás esetén – köteles a Szolgáltató számára a vásárolt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül akkor, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. A Vásárló a terméket postai küldeményként, vagy utánvétes csomagként nem küldheti vissza. Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

6.         Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését, a használatból eredő értékcsökkenést. Javasoljuk, hogy az átvételt követően haladéktalanul bizonyosodjon meg a termék kipróbálásával, megvizsgálásával a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról!

 

7.         A vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat kézhezvételét) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Szolgáltató jogosult a vételárat visszatartani mindaddig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az elállással érintett termék vételára kerül visszautalásra.

 

8.         Az elállási jog nem illeti meg azt, aki a vásárlás során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

9.         Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §).

 

10.      A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

-           olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

-           olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

XI.       SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

A Vásárló a termék hibája esetén a Szolgáltatóval szemben szavatossági és jótállási igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

a)         Kellékszavatosság

 

1.         A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

2.         A Vásárló e körben kérhet:

-           kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy.

-           az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

3.         A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, de az áttérés költségét a Vásárló viseli, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot.

 

4.         A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül bejelenteni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem tudja érvényesíteni.

 

5.         A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap után a kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a Vásárlónak kell azt bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

 

b)        Termékszavatosság

 

1.         A termék hibája esetén a Vásárló termékszavatossági igényt érvényesíthet, ha a termék hibás, vagy nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

2.         Termékszavatossági igényét a Vásárló a forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti, utána a jogosultságát elveszíti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

3.         A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-                a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-                a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-                a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

4.         A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.         Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

c)         Jótállás

 

1.         A Szolgáltatót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

2.         A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár

 

3.         A Szolgáltató egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

 

4.         A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli. A Vásárlónak mindenkor lehetősége van arra, hogy a termékekre vonatkozó jótállási feltételeket megtekintse, megismerje a Weboldalon.

 

5.         A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

XII.      PANASZKEZELÉS, VEVŐSZOLGÁLAT

 

1.         A Vásárló a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban és írásban is közölheti a Szolgáltatóval.

 

2.         A Vásárló reklamációjával, panaszával, információ igényével a Szolgáltató vevőszolgálatához fordulhat az alábbi módokon:

·               személyesen: A Szolgáltató vevőszolgálatán (1119  Budapest  Etele út 65);

·               írásban: A Szolgáltató postacímére eljuttatott postai küldeménnyel;  2821 Gyermely, Szomori út 5.

·               e-mailben: az info@proshooting.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

 

A panaszkezelés során a Szolgáltató az Fgytv. rendelkezéseinek megfelelően jár el. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a Vásárlónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

 

3.         Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

a)        Fogyasztóvédelmi hatóság:

 

A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervének elérhetőségei a következők: székhely: 1088 Budapest, József krt. 6., levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.

A területi felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.

 

b)        Békéltető testület:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 

c)        Bírósági eljárás:

 

A Felek a szerződéssel (beleértve jelen ÁSZF-et is) létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő egymás közti vitás kérdésekben elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései szerint.

 

XIII.    HÍRLEVÉL, REKLÁM CÉLÚ ÜZENET

 

1.         A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

 

2.         A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját.

 

3.         A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Webáruház üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

 

XIV.    KAPCSOLATTARTÁS

 

1.         A Vásárló a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy a Szolgáltató elektronikus vagy hagyományos postai úton, kizárólag statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vásárlóra nézve semmilyen negatív következménnyel.

 

 

 

 

XV.     EGYÉB

 

1.         A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben a Szolgáltató követelheti a Vásárlótól.

 

2.         A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.         Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

4.         A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

 

5.         Jelen szerződésre Magyarország joga irányadó. A nem szabályozott kérdésekben a Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Fgytv., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, illetve a Ptk. szabályait alkalmazzák.

 

6.         A Weboldalon szereplő képek, információk szerzői jogi műnek minősülnek, így tilos engedély nélküli felhasználása, akár egyes részeinek átalakításával történő felhasználása.

 

7.         A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

-           neve: Cyberkinetic Kft

-           székhelye (telephelye): 2600 Vác Szegfű utca 40.

-           az elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe (kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhely szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek):

 

 Egyéb dokumentumok:

- Elállási nyilatkozatminta letöltése
- Panaszfelvételi jegyzőkönyv
- Szavatosság felvételi jegyzőkönyv

 


Honlapunk fegyverekről tartalmaz tájékoztatást kizárólag arra jogosultaknak!
Kérjük, hogy csak úgy és akkor lépjen be honlapunkra, amennyiben Ön szakmai célú látogató, viszonteladó, illetőleg fegyverek felhasználásával jogszerűen, hivatásszerűen foglalkozó személy.
Felhívjuk figyelmét, hogy a BELÉPÉS feliratra való kattintással Ön a belépésre való jogosultságát igazolja.